Investigació foto LLULL 155

Publicat el 12 - maig - 2017

Les possibles causes del desallotjament de les finques del carrer Llull

L’informe tècnic no exculpa les obres dels hotels, però l’Ajuntament sembla que permetrà als hotels seguir les obres.

L’Ajuntament no dona el tema per tancat; es faran noves proves (tal com indica l’estudi tècnic) però preveu donar permís, els propers dies, per reemprendre les obres de l’hotel situat al carrer Ramón Turró 169.

Segons l’informe redactat per la companyia BAC Engineering Consultancy Group les causes que van provocar el col·lapse d’un mur de càrrega i el seu fonament, que es van enfonsar, així com l’assentament d’una part d’un mur de contenció, en el soterrani de la finca 155 del c/Llull podrien ser les següents:

informe tecnic Llull 155006- S’ha produït una pèrdua de material en la zona afectada que s’ha desplaçat a través d’alguna conducció artificial, sigui un clavegueró, una mina o un altre tipus d’element que signifiqui una discontinuïtat en el terreny. La naturalesa sorrenca del material i la presència d’aigua haurien facilitat aquesta fuga. Està provat, per altres experiències en terrenys similars en aquesta zona (Poblenou), que en condicions en les què el terreny no es troba confinat, les pèrdues de material a través de forats són molt factibles. A més a més, les sorres observades són molt netes, és a dir, que no presenten cap cohesió degut a fins barrejats (argiles o llims) que impedeixin o dificultin la seva mobilitat. Aquest element s’hauria de trobar a una fondària per sota del paviment del soterrani de la finca núm. 155, fet que explicaria tots els buits i enfonsaments produïts.
- No sembla probable que l’execució d’ancoratges o la variació del nivell freàtic hagin causat els assentaments del terreny que han provocat l’enfonsament del mur i els buits trobats sota dels paviments. Fora de l’àmbit afectat no s’han trobat indicis de falles del terreny, buits, fissures en els paviments o assentaments significatius. No es veu proporcionalitat amb els moviments de pocs mil·límetres (estudi del satèl·lit) i els assentaments de 70cm o fins i tot de 1,40m detectat sota el paviment del restaurant.

causes Llull 155007- Es considera la possibilitat que les vibracions de les tablestaques que es van utilitzar durant les obres de l’edifici en construcció al costat oposat del carrer hagin induït el trencament d’una conducció o cavitat existent, o que hagin alterat el seu estat. La utilització d’aquest sistema podria haver precipitat els efectes d’un defecte constructiu o un element constructiu fràgil.

Les greus vibracions de les obres de l’hotel de Llull 160

Les obres de construcció d’un hotel de 153 habitacions de la cadena Paxton, al solar del carrer Llull nº160, que està realitzant la constructora TOP Proyectos y Contratas encarregat per la promotora Hotel&Resort Barcelone SL van causar greus vibracions al mesos de setembre i octubre passat.

info_obresLlull160002Segons consta en un informe de la Direcció de Llicències i Espai Públic del Districte de Sant Martí signat el dia 11 d’octubre del 2016, el dia 1 de setembre es va començar els treballs de contenció de terres amb un sistema de tableestaques. Aquest sistema va causar greus vibracions a les finques del carrer Llull, i això va fer que l’Ajuntament ordenes la immediata paralització de els obres de l’hotel. El 16 i 29 de setembre es fan noves inspeccions per inspeccionar els treballs d’introducció d’estaques amb una nova maquinària trobant les vibracions com acceptables. El dia 7 d’octubre es va tornar a ordenar la paralització de les obres degut a les greus vibracions que afecten les finques del carrer Llull.

Finalment el 15 de març del 2017 els Bombers van desallotjar d’urgència les finques 153, 155  i 157 del carrer Llull arran de l’aparició de greus danys en l’estructura de la finca del carrer Llull 155.

Sorprenent anunci de l’Ajuntament: es vigilarà que es compleixin les condicions de les llicències d’obres

Segons informen en nota de premsa l’Ajuntament anuncia un pla d’inspecció de les obres per garantir el compliment de les condicions de les llicències d’obra.

fotoesquerda obres LV

 
Comments are closed.

Anar Inici ↑