Urbanisme CR1

Publicat el 5 - juliol - 2016

L’Ajuntament invertirà 10,2 milions d’euros a recuperar el patrimoni industrial del Poblenou

La Escocesa, Can Ricart, Ca l’Alier, LA Flor de Maig i Can Picó seran algunes de les actuacions prioritàries.

Arran del greu estat d’abandonament d’alguns elements del patrimoni industrial del Poblenou i de les queixes veïnals, el Districte de sant Martí ha reactivat la Comissió de Patrimoni Industrial del Poblenou que té com a funció principal vetllar perquè el patrimoni industrial catalogat no es malmeti i promoure la seva conservació. Per abordar la preservació dels edificis o conjunts arquitectònics l’Ajuntament ha encarregat un estudi perquè avaluï l’estat del Catàleg de Patrimoni del Poblenou i proposi les primeres actuacions a realitzar prioritzant-les en funció del grau d’urgència.

L’estudi del patrimoni industrial del Poblenou l’ha dut a terme l’arquitecte Antoni Vilanova, especialista en la recuperació d’elements industrials. L’encàrrec que va rebre era l’avaluació del patrimoni industrial catalogat en els plans de protecció municipals.

El Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del districte de Sant Martí (2000) es va modificar al 2006 per a la incorporació de nombrosos edificis industrials del Poblenou, recull els següents béns:

 • Béns arquitectònics Catalogats (total): 170 elements
 • Nivell A (Bé Cultural d’Interès Nacional): 1 element
 • Nivell B (Bé Cultural d’Interès Local): 21 elements
 • Nivell C (Bé d’Interès Urbanístic): 125 elements
 • Nivell D (Bé d’Interès Documental): 23 elements
 • Elements desapareguts (enderrocats) (7 Xemeneies, 2 Naus industrials i 3 Habitatges)
 • Nivell D: 12 elements
 • Total elements catalogats objecte d’avaluació: 158

Plànol amb la ubicació dels 158 elements catalogats que hi ha al Districte de Sant Martí

patrimoni009

A partir del Pla Especial del 2000, es crea la Comissió del Patrimoni Industrial que avalua les intervencions arquitectòniques als 158 elements catalogats. Per analitzar l’estat actual en què es troben cadascun dels béns arquitectònics catalogats existents s’han determinat cinc nivells d’intervenció:

 • Nivell O. Bon estat general. No cal intervenir. Element que no presenta lesions o patologies aparents en l’apreciació visual exterior.
 • Nivell 1. Deteriorament parcial. Intervenció lleu. Mal estat dels revestiments d’acabat únicament (estucs, arrebossats,…) recuperables sense afectació dels elements decoratius.
 • Nivell 2. Deteriorament parcial sense afectació estructural. Intervenció especial. Mal estat d’elements decoratius, inclosos estucs, frisos, cornises, motllures, mènsules, etc…, que formen part de la valorització del bé catalogat. Requereix d’un projecte acurat.
 • Nivell 3. Deteriorament general sense afectació estructural. Intervenció especial a curt termini. L’estat de les façanes presenta una situació general deficient que afecta a tancaments, baranes, llosanes de balcó, arrebossats, estucs, canals i/o baixants, etc.., o que malmeten elements decoratius bàsics del bé.
 • Nivell 4. Deteriorament greu. Intervenció urgent. Les façanes presenten un estat molt deficient amb possible afectació estructural que posa en risc l’element catalogat.
 • Nivell 5. Deteriorament irreversible. Avaluació de les accions a portar a terme. L’estat general que presenta l’element catalogat és tan greu que cal abordar mesures específiques per dictaminar les actuacions a emprendre.

En una primera fase del pla de xoc s’ha fet una “inspecció visual” externa sobre la totalitat dels béns arquitectònics, tant públics com privats, per establir una primera diagnosi individualitzada i s’ha assignat nivells de prioritat en la determinació de mesures d’intervenció. La segona fase és una “diagnosi completa” per decidir sobre les mesures que cal implementar sobre el patrimoni públic. En el cas del patrimoni privat, un cop contactat el propietari, es farà un requeriment perquè faci els arranjaments necessaris a l’element catalogat, si no ho ha fet.

El nombre dels béns catalogats segons propietat:

Pública: 39
Ajuntament de Barcelona: 29
Cementiris de Barcelona: 1
Diputació de Barcelona: 1
Universitat de Barcelona: 1
Universitat Pompeu Fabra: 2
Institut Català de Finances: 1
Departament de Benestar Social: 1
Dret d’ús a favor de la Universitat de Barcelona: 1
Dret d’ús a favor de la Universitat Pompeu Fabra: 1
Dret d’ús a favor de l’Arxiu Històric de Poblenou: 1
Privada: 119

Els elements catalogats que s’han prioritzat amb una intervenció urgent són:

- La Escocesa – Actuacions de consolidació a la nau Johnson i a la nau Foseco.
- Can Ricart – Actuacions per la millora de les mesures de seguretat de la nau Hangar i rehabilitació de l’ala pendent d’actuació de la nau del Casal de Joves.
- Ca l’Alier – Rehabilitació de la nau i urbanització dels voltants.
- Can Felipa – En licitació el projecte de restauració de façanes
- Flor de Maig – Aprovat el projecte de façanes i en procés de licitació les obres.
- Can Picó – Restauració de la nau per acollir la cooperativa de treball i inserció social, Biciclot.
- Nau Modernista Pujades 97 – Restauració de la nau per fer un projecte d’inserció social pel reciclatge d’equips informàtics i electrònics amb la Fundació Trinijove.
- Casa de les Vàlvules – Per finalitzar la rehabilitació del conjunt patrimonial, iniciada amb la restauració de la Torre de les Aigües, restauració de la Casa de las Vàlvules per acollir l’ Arxiu Fotogràfic del Poblenou.
Comments are closed.

Anar Inici ↑